سامانه نوبت دهی اینترنتی

بیمارستان رازی سراوان

برنامه کلینیک ها

برنامه حضور متخصصین در درمانگاه های بیمارستان رازی سراوان

ردیف نوع تخصص نام پزشک
1 ارتوپدی دکتر مهرور
2 اطفال
دکتر قرشی
دکتر سلگی
دکتر اسلام پور
3 ارولوژی دکتر نارویی
4 جراحی
دکتر امامی
دکتر کندری
5  چشم دکتر فاضلی 
6 داخلی
دکتر حسینی
دکتر جهرمی
دکتر محمد دوست
آتشی
7 داخلی اعصاب دکتر سلیمانی
8 زنان
دکتر گدازنده ها
دکتر گلچین
دکتر مصلحتی
9 عفونی دکتر صفدری 
 10 قلب دکتر البرزی
 11 سونوگرافی دکتر دشتیانی
12 پوست دکتر رحمانی

 

 

بازگشت به صفحه اصلی